اخذ هرگونه جریمه برای تعدد خسارات از بیمه گذاران منتفی است

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است

    WhatsApp chat