اگر صادر کننده چک فوت کند، تکلیف چیست؟

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است

    WhatsApp chat