برداشت غیرمجاز از حساب بانکی دیگری مصداق سرقت تعزیری ساده است

WhatsApp chat