شرایط بازسازی ساختمان به چه صورت است؟

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است

    WhatsApp chat