قسیط یا مطالبات ناشی از عوارض شهرداری در صلاحیت چه مرجعی است؟

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است

    WhatsApp chat