وادار کردن دیگری به خودکشی چه مجازاتی دارد ؟

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است

    WhatsApp chat