دانلود فرم های تنظیم دادخواست اعسار

فرم های تنظیم دادخواست اعسار

با توجه به اهمیت فراوان دعوی اعسار اعم از پرداخت هزینه دارسی و اعسار از پرداخت محکوم به ضروری می نماید خواهان و خوانده دعاوی حقوقی برای این امتیازی که قانونگذار در اختیار آنها قرارداده است از این حق استفاده نمایند. زمان دقیق تقدیم دادخواست و همچنین تنظیم دقیق دادخواست و فرم های پیوست از اصول و تشریفات دادرسی می باشد که طرفین اینگونه دعاوی ملزم به رعایت این اصول می باشند چرا که در صورت عدم رعایت دادخواست رد خواهد شد. در این مجموعه مختصر سعی شده است تا دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و محکوم به  و همچنین فرم های مربوطه مطابق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در اختیار شما قرار گیرید.

بعد از صدور حکم و یا همزمان با رسیدگی موضوع مهریه خوانده (شوهر) می تواند با دادن دادخواست (یا تقسیط) تقاضای رسیدگی و صدور حکم داشته باشد .

بعد از صدور حکم معمولاً دادگاهها دادخواست را می پذیرند ولی رسیدگی به موضوع منوط به قطعی شدن حکم ( پرداخت مهریه) می باشد .

 

 

عنوانلینک دانلود
استشهادیه-اعسار-از-هزینه-دادرسی۹۸دانلود
صورت برداری اموالدانلود
استشهادیه اعسار از پرداخت محکوم بهدانلود
استشهادیه تعدیل مهریه و محکوم بهدانلود

 

 

🔴 برای خواندن مطالب بیشتر به سایت ما سر بزنید

www.arsislaw.com 🌐

🔴 لبنک عضویت در بزرگترین کانال تخصصی حقوقی در تلگرام

arsislaw@ 🆔

خرداد ۲۸, ۱۳۹۹
اعسار

دانلود فرم های تنظیم دادخواست اعسار

فرم های تنظیم دادخواست اعسار با توجه به اهمیت فراوان دعوی اعسار اعم از پرداخت هزینه دارسی و اعسار از پرداخت محکوم به ضروری می نماید […]
خرداد ۲۸, ۱۳۹۹
فرم های مربوط به اجرای مهریه

فرم های اجرای مهریه از طریق اداره ثبت

بعد از اینکه زوجین در زندگی خانوادگی به مشکل برخورد نمودند ، یکی از مهمترین دعاوی که ممکن است از این اختلافات ناشی بشود ، دعوای وصول […]
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است

    WhatsApp chat