راى هيأت عمومى

اسفند ۱۶, ۱۳۹۷

راى هیأت عمومى دیوان عدالت,ادارى

✅چکیده: اعمال تبعیض بین مدارک تحصیلی دانشگاه‌ها برای ارتقاء مستخدم، مغایر قانون اساسی است.   ?موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل پذیرش مدارک تحصیلی شاغلین پژوهشگاه […]
WhatsApp chat