رسيدگى

اسفند ۱۸, ۱۳۹۷
وقت

وقت رسیدگى

✅انواع زمان رسیدگے عادے خارج از نوبت فوق العاده احتیاطے ۱⃣ عادے منظور از وقت عادے ،این است ڪه با هدف رعایت عدالت به ترتیب دفتر […]
WhatsApp chat