مرورزمان اسناد

اسفند ۱۸, ۱۳۹۷
تهدید های خرید ملک

مرور زمان اسناد تجارى

نظریه مشورتی مرور زمان اسناد تجارى : ✅سؤال با توجه به ماده ۳۱۸ قانون تجارت و شمول مرور زمان در خصوص اسناد مذکور آیا سند تجاری […]
WhatsApp chat