با فیلم ضبط شده ، از شخصی شکایت کرد ؟

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است

    WhatsApp chat