تفاوت تراس و بالکن از لحاظ ثبتی در چیست؟

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است

    WhatsApp chat