تفاوت معامله اضطراری و معامله اکراهی

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است

    WhatsApp chat