بعد از فوت افراد نیز مى توان حکم حجر آنها را اخذ نمود

WhatsApp chat