مراحل اخذ سند تک برگ به چه صورت است ؟

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است

    WhatsApp chat