همانطورکه هر یک از مالکین مشاعی می توانند دعوای خلع ید

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است

    WhatsApp chat