logo
logo
چنانچه شاکی اقرار نماید برداشت وجه از حسابش توسط متهم با رضایت وی بوده است…

#خیانت_در_امانت

✅چکیده:
چنانچه شاکی اقرار نماید برداشت وجه از حسابش توسط متهم با رضایت وی بوده است، تحقق بزه خیانت در امانت منتفی است

?تاریخ رای نهایی:
۱۳۹۱/۱۱/۱۷
?شماره رای نهایی:
۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۱۳۷۱

✅رای بدوی

در خصوص اتهام آقای و. فرزند الف. ۳۱ ساله و آزاد با معرفی کفیل، دایر بر تحصیل مال نامشروع به مبلغ ۰۰۰/۹۸۰/۳ ریال؛ با عنایت به شکایت ر.م. به وکالت از خانم ن.م. و ارائه تصاویر و صورتحساب وجوه واریزی و گزارش تحقیقات مراجع انتظامی و تحقیقات دادسرای ناحیه ۱۲ تهران و دفاعیات غیر موجه متهم و اقرار وی به دریافت وجوهی از شاکیه جهت واریز به حساب مشارٌالیه و کیفرخواست صادره و توضیحات وکیل شاکیه در جلسه رسیدگی و دفاعیات غیر مؤثر متهم در دادگاه و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده اتهام وی ثابت تشخیص علی‌هذا با تطبیق اتهام از تحصیل مال نامشروع به خیانت در امانت با استناد به ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی متهم به هشت ماه حبس محکوم میشود و از اتهام تحصیل مال نامشروع با استناد به بند الف ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری تبرئه می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

?رئیس شعبه ۱۰۲۱ دادگاه عمومی جزایی تهران

✅رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ز.ر. به وکالت از آقای و. فرزند الف. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره ۹۱۰۰۶۲۲ مورخ ۲۹/۶/۱۳۹۱ که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام خیانت در امانت به تحمل ۸ ماه حبس محکوم شده است با بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده و با در نظر گرفتن مفاد لایحه اعتراض وکیل تجدیدنظرخواه و با عنایت به مفاد لایحه خانم ن.م. اقدام که به شماره ۹۱۰۱۰۶۳ مورخ ۴/۱۱/۱۳۹۱ ثبت دفتر دادگاه گردیده و به موجب آن تجدیدنظرخوانده اعلام نموده است که مبلغ برداشت شده از حسابش با رضایت خودش بوده و وی در جریان بوده است و در این مورد هیچ شکایتی از تجدیدنظرخواه ندارد بنابراین اعتراض و تجدیدنظرخواهی وارد بوده و مستنداً به بند الف از ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و به استناد بند الف ماده ۱۷۷ قانون مرقوم و اصل ۳۷ قانون اساسی به لحاظ عدم کفایت دلیل بر توجه اتهام به تجدیدنظرخواه حکم بر برائت وی صادر می‌گردد. این رأی قطعی است.

?رئیس شعبه ۵۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاییه

⚖️ گروه تلگرامی موسسه حقوقی و داوری عدل آوران آرسیس
? @arsislaw

موضوعات