logo
logo
چند رأی دیوان‌عالی کشور با موضوع افزایش مهریه پس از عقد

#مهریه

✅چند رأی دیوان‌عالی کشور
با موضوع افزایش مهریه پس از عقد

?تاریخ رأی نهایی: ۱۳۹۳/۰۸/۰۳
?شماره رأی نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۷۲۰۰۷۴۸
?مرجع صدور: شعبه ۱۲ دیوانعالی کشور

?چکیده: چنانچه بعد از عقد نکاح میزان مهریه افزایش یابد، این امر دین تلقی می‌شود و قابل مطالبه است.

?تاریخ رأی نهایی: ۱۳۹۳/۱۰/۱۷
?شماره رأی نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۷۷۱
?مرجع صدور: شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

?چکیده: مهر المسمی در زمان عقد همان است که طرفین برآن توافق نمودند و افزایش آن بعد از عقد شرعاً صحیح نیست.

?تاریخ رأی نهایی: ۱۳۹۳/۰۴/۱۱
?شماره رأی نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۵۳۰
?مرجع صدور: شعبه ۳۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

?چکیده: افزایش مهریه پس از عقد نکاح، به‌موجب اقرارنامه رسمی، باطل بوده و مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی نیز نیست.

?تاریخ رأی نهایی: ۱۳۹۳/۰۵/۱۱
?شماره رأی نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۰۴۹۴
?مرجع صدور: شعبه ۸ دیوانعالی کشور

?چکیده: چنانچه مهریه از مبلغ ذکرشده در عقد نکاح به رقم جدیدی افزایش یابد، میزان افزایش‌یافته مشمول عنوان مهریه نمی‌شود و در نتیجه در صورت درخواست گواهی عدم امکان سازش توسط مرد، دادگاه نباید به پرداخت میزان افزایش‌یافته حکم دهد.

?تاریخ رأی نهایی: ۱۳۹۳/۰۶/۲۹
?شماره رأی نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۱۰۳۷
?مرجع صدور: شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

?چکیده: درصورتی‌که در زمان عقد مهرالمسمی تعیین شود، مهریه همان است و در صورت اضافه کردن بعدی آن طی توافق، مهریه محسوب نشده اما تعهد جدیدی است که زوج باید به آن پایبند باشد.

⚖️ گروه تلگرامی موسسه حقوقی و داوری عدل آوران آرسیس
? @arsislaw

موضوعات