چگونه ممکن است زن مسکن جداگانه داشته باشد و نفقه هم دریافت کند؟

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است

    WhatsApp chat