logo
logo
در زمانی که چکی را از شخصی دریافت می کنید، لازم است که

✍️در زمانی که چکی را از شخصی دریافت می کنید، لازم است که اطمینان حاصل کنید که چک توسط خود وی نگارش و امضا شده است.

بهترین راه برای حصول این اطمینان این است که از طرف بخواهید در حضور شما متن چک را نوشته و امضا نماید. چنانچه به هر دلیل موفق به این کار نشدید، موضوع دریافت چک از نامبرده را صورتجلسه نمایید یا روی کپی چک از وی به عنوان نگارنده متن چک امضا دریافت کنید.

عدم توجه به این نکته ممکن است باعث گردد که در حالتی که صاحب حساب چک، نگارنده و امضا کننده آن نباشد، در آینده از این موضوع سوءاستفاده کرده و شما را با شکایت جعل و یا استفاده از سند مجعول مواجه نماید.

⚖️ گروه تلگرامی موسسه حقوقی و داوری عدل آوران آرسیس
? @arsislaw

موضوعات