آیا مالکان می‌توانند برای تعیین قدرالسهم توافق کنند؟

WhatsApp chat