بذل مدت

اردیبهشت ۵, ۱۳۹۷

پس از آنکه در راستای ماده ۱۴۳ از قانون اجرای احکام مدنی مزایده تنفیذ گردید آیا…

❓سوال : ?پس از آنکه در راستای ماده ۱۴۳ از قانون اجرای احکام مدنی مزایده تنفیذ گردید آیا دادگاه می‌تواند به لحاظ اینکه تشریفات مزایده صحیح […]
اردیبهشت ۵, ۱۳۹۷

آیا دادیاران دادسرا حق تجدیدنظرخواهی نسبت به رای دادگاه را دارند ؟

?رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور شماره: ۶۵۳ مورخ: ۱۳۸۰/۷/۳ ❓سوال : ?آیا دادیاران دادسرا حق تجدیدنظرخواهی نسبت به رای دادگاه را دارند ؟ […]
اردیبهشت ۵, ۱۳۹۷

فردی متهم است به ایراد جرح عمدی با چاقو و به دلالت نظریات پزشکی…

❓سوال : ?فردی متهم است به ایراد جرح عمدی با چاقو و به دلالت نظریات پزشکی قانونی صدمات وارده به شاکی مستلزم پرداخت دیه می­باشد و […]
اردیبهشت ۵, ۱۳۹۷

چک‌های مستند مناقشه دعوا نه دین واقعی چک تضمینی اقدام خواهان به معرفی مال …

?تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۳/۰۷/۲۰ شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۶۳۲ ?رای دادگاه بدوی : ?در خصوص دعوای آقای م.الف با وکالت آقایان م.ق. و… علیه آقای م.م. با […]
اردیبهشت ۵, ۱۳۹۷

فع مزاحمت از یک باب پارکینگ مسکونی با توجه به اوراق پرونده …

?تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۲/۰۶/۲۶ شماره رای نهایی:۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۰۷۴۵ ?رای دادگاه بدوی : ?درخصوص دادخواست آقای س.ک. به وکالت از خانم م. ط. به‌طرفیت خانم ش.ط. به‌خواسته رفع […]
اردیبهشت ۵, ۱۳۹۷

اظهارات خوانده مبنی بر اینکه همسرش رابطه نامشروع باخانمی دیگر…

?تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۲/۱۲/۱۲ شماره رای نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۲۱۰۴ ?رای دادگاه بدوی : ?در خصوص دادخواست ع.الف. فرزند م. به‌طرفیت ز.الف. فرزند ق. به خواسته الزام به […]
اردیبهشت ۴, ۱۳۹۷

پرداخت حق‌الوکاله وکیل در حق خواهان

?تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۲/۰۸/۲۷ شماره رای نهایی: ٩٢٠٩٩٧٠٢۶٩۵٠١٠٢٨ ?رای دادگاه تجدید ننظر : ?تجدیدنظرخواهی م.ش. به‌طرفیت خانم دکتر الف.ح. نسبت به دادنامه شماره ۱۰۰۸۷۴-۲/۱۰/۹۱ صادره از […]
اردیبهشت ۴, ۱۳۹۷

سوال و پاسخ

❓سوال : ?۱ـ در صورت ورشکستگی تاجر آیا ضامنین وام تاجر ورشکسته در بانکها علیرغم ورشکستگی مدیون اصلی (گیرنده وام) مسئول پرداخت وام دریافتی تاجر ورشکسته […]
اردیبهشت ۴, ۱۳۹۷

قرارهای ابطال دادخواست به استناد مواد ۹۶ و ۲۵۶ و ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی

❓سوال : ?در مورد قرارهای ابطال دادخواست به استناد مواد ۹۶ و ۲۵۶ و ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی که توسط دادگاه بدوی صادر می‌گردد و […]
اردیبهشت ۴, ۱۳۹۷

با توجه به ماده ۴۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ مجلس شورای اسلامی

❓سوال : ?با توجه به ماده ۴۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ مجلس شورای اسلامی ?اولاً: اخـذ تأمین منـاسب برای اجازه خـروج از کـشور درچه پرونده­ […]
اردیبهشت ۴, ۱۳۹۷

سوال و پاسخ در باب رای وحدت

❓سوال : ?۱ـ آیا رأی وحدت رویه شماره ۶۷۲ ـ ۱/۱۰/۱۳۳۸ در کلیه دعاوی خلع‌ید ‏قابل استناد است؟ ?‏۲ـ آیا باستناد قولنامه می‌توان دادخواست خلع‌ید مطرح […]
اردیبهشت ۴, ۱۳۹۷

در بعضی از دادگاه‌ها هرچند که وکیل تصویر وکالت‌نامه خود را مصدق کرده است ولی…

?نظریه مشورتی شماره ۱۰۳۱۱/۷ مورخ ۸/۱۱/۱۳۸۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه ❓سوال : ?در بعضی از دادگاه‌ها هرچند که وکیل تصویر وکالت‌نامه خود را مصدق کرده […]
WhatsApp chat