دین

اسفند ۲۰, ۱۳۹۷

معامله به قصد فرار از اداى دین

✅انتقال مال به دیگری به قصد فرار از ادای دِین، حبس دارد اگر فردِ مدیون اموال خود را به قصد فرار از ادای دِین به دیگری […]
WhatsApp chat