عقد معوض و غیر معوض

پزشکی قانونی

? عقد معوض و غیر معوض: ?عقد معوض 😕 ✍️✅?عقدی است که انتقال مال یا تعهد از ناحیه طرفین باشد به عبارت دیگر عقدی است که هر یک از طرفین در ازاء چیزی که می دهد چیز دیگری می گیرد مانند عقد بیع که فروشنده در ازاء انتقال مالکیت مورد معامله، عوض آن یعنی ثمن […]

« عدم پرداخت وجه الکفاله از ناحیه کفیل موجب بازداشت کفیل نمی‌شود».

غرامت

چکیده: ✅« عدم پرداخت وجه الکفاله از ناحیه کفیل موجب بازداشت کفیل نمی‌شود». ❓سؤال ـ در مواردی #کفیل حاضر به پرداخت #وجه_الکفاله نمی‌شود و راهی نیز برای #بازداشت_اموال وی که در دسترس نیست نمی‌باشد. آیا در این موارد می‌توان به استناد ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، کفیل را بازداشت کرد. ❇️نظریه اداره کل […]

وظایف و اختیارات روزنامه رسمی طبق قانون چیست؟

افترا

✅وظایف و اختیارات روزنامه رسمی طبق قانون چیست؟ ◾️عمده وظایف روزنامه رسمی که مستخرج از مواد متفرقه قانون اساسی به شرح ذیل است: ۱- انتشار مذاکرات مجلس شورای اسلامی، طبق اصل ۶۹ قانون اساسی ۲- انتشار قوانین وفق ماده ۳ قانون مدنی ۳- انتشار مصوبات مجلس شورای اسلامی وفق ماده ۱ قانون مدنی ۴- انتشار […]

تفاوت اعاده دادرسی عام با اعاده دادرسی خاص

عقد صلح

? تفاوت اعاده دادرسی عام با اعاده دادرسی خاص: ?اعاده دادرسی عام فقط شامل احکام کیفری قطعی است اما اعاده دادرسی خاص شامل آراء کیفری و حقوقی قطعی می باشد. ?دراعاده دادرسی عام مرجع تجویز اعاده دادرسی دیوانعالی کشور است اما در اعاده دادرسی خاص، مرجع تجویز رییس قوه قضائیه است. ? در اعاده دادرسی […]