logo
logo
عقد نکاح دائم
حقوقی
تیم محتوا

قرار توقیف دادرسی

قرار توقیف دادرسی ✍️هرگاه یکی از اصحاب دعوی فوت نماید و یا محجور شود و یا سمت یکی از آنان که به موجب آن سمت

بیشتر بخوانید