مزاحمت تلفنی از طریق ارسال پیامک مقدمه بزه توهین

تحصيل مال

#توهین #تهدید #مزاحمت_تلفنی ✅چکیده: مزاحمت تلفنی از طریق ارسال پیامک مقدمه بزه توهین و تهدید بوده و مجازات مستقل ندارد. ?تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۳/۱۱/۲۳ ?شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۱۵۸۲ ✅رای بدوی در خصوص اتهام متهم به نام ن.، دایر به مزاحمت تلفنی و توهین و تهدید به قتل از طریق ارسال پیامک موضوع شکایت ح. و […]

در چه مواردی عدم پرداخت نفقه قابل شکایت کیفری نیست؟

مالیات بر ارزش افزوده

#ترک_انفاق #نفقه ✅در چه مواردی عدم پرداخت نفقه قابل شکایت کیفری نیست؟ عدم پرداخت نفقه در صورتی جرم بوده و می‌توان بخاطر آن شکایت کیفری مطرح نمود که زوجه(زن) به وظایف زناشویی خود عمل کند و با این حال زوج(مرد) نفقه‌ی او را نپردازد. بنابراین اگر زوجه وظایف زناشویی خود را انجام نداده باشد، نمی‌توان […]

همانطورکه هر یک از مالکین مشاعی می توانند دعوای خلع ید

نفقه-کودک

#خلع_ید #تخلیه ✅چکیده: همانطورکه هر یک از مالکین مشاعی می توانند دعوای خلع ید مطرح نمایند، اقامه دعوای تخلیه نیز نسبت به قدرالسهم آن ها صحیح بوده و نیاز به اقامه دعوا از طرف همه مالکان مشاعی نیست. ?تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۳/۱۲/۱۸ ?شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۵۴۵ ✅رای بدوی در خصوص دعوای خواهان ها با وکالت […]

شرایط وجوب نفقه چیست؟

نفقه زوجه و اقارب

✅شرایط وجوب نَفقه چیست؟ ? مطابق قانون مدنی قانون مدنی شرایط وجوب را برشمرده نفقه که به شرح زیر است: ۱- دایم بودن نکاح: مطابق موارد ۱۱۰۶ و ۱۱۱۳ قانون مدنی، عقد نکاح زوجین باید به صورت دایم باشد، ولی در عقد موقت پرداخت نَفقه از سوی زوج به همسر واجب نیست مگر در سند […]