دیه و اَرْشْ چیست؟ فرق دیه و ارش چیست ؟

مهریه

✍️دیه و اَرْشْ چیست؟ معیار محاسبه دیه در اسلام علاوه بر صد شتر، موارد دیگری را هم شامل می‌شود که عبارتند از صد گاو، هزار گوسفند، دویست حلّه، هزار دینار و ده هزار درهم که فرد قاتل که دیه را پرداخت می‌کند، اختیار دارد که هر یک از این موارد را انتخاب کند، همچنین اگر […]

اموال و مالکیت

✍️اموال و مالکیت نکته۱:قراردادهای خصوصی (عقود غیرمعین)، عقودی هستند که درمقابل اصطلاح عقودمعین بکارمی روند و منظور از عقود معین، عقودی می‌باشند که درقانون عنوان و احکام خاصی برای آنها پیش بینی شده است مثل عقدبیع، عقد صلح و…. نکته۲: اموال منقول، یا منقول مادی می‌باشند یا منقول غیرمادی که شامل کلیه‌ی حقوق و دیون […]

متن سند معاملات یک برگی رهنی

رای وحدت رویه شماره 721

✍️آیین نگارش حقوقی ?متن سند معاملات یک برگی رهنی قرارداد زیر بین داین (مرتهن): شرکت …………. سهامی عام / خاص …………………. به نمایندگی آقای ……………. به موجب معرفی نامه شماره …………. مورخه ……………… از یک طرف و مدیون (راهن): آقای …………………….. فرزند ………………. به شماره شناسنامه …………….. و شماره ملی ………………….. صادره از ………….. متولد […]

استثنائات وارده بر اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی

سقف تیرآهن

#عطف_به_ما_سبق ? استثنائات وارده بر اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی: ۱️⃣ قوانین تفسیری: گاهی قانونگذار برای رفع ابهام متون قانونی آنها را مورد تفسیر قرار می‌دهد. دیوان عالی کشور در آراء شماره ۳۸۳ـ۲۷/۰۲/۱۳۱۷ و ۴۰۱ ـ ۳۰/۰۲/۱۳۱۷ و نیز ۸۷ ـ ۲۷/۰۳/۱۳۲۲ صراحتاً نظر داده است: «… ماده قانونی که تفسیر ماده سابق […]