logo
logo
رای وحدت رویه شماره 721
حقوقی
تیم محتوا

نحوه تملک اراضی توسط شهرداری

#نحوه_تملک_اراضی_توسط_شهرداری ? چکیده: در صورت عدم اجرای طرح در مهلت قانونی اشخاص از کلیه حقوق مالکانه برخوردار بوده و عدم وجود اعتبار برای اجرای طرح

بیشتر بخوانید