آیا ترساندن دیگران جرم محسوب میشود ؟

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است

    WhatsApp chat