آیا سکوت طبق قانون نشان دهنده اقرار است ؟

WhatsApp chat