اصل عدم تبرع در قانون مدنی چیست ؟

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است

    WhatsApp chat