اغلب نزاع های شهری منجر به قتل با سلاح سرد می‌شود

WhatsApp chat