امکان تعدیل مهریه چگونه فراهم می شود؟

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است

    WhatsApp chat