logo
logo
شرط عدم ازدواج دائم برای مرد از سوی همسرش

کته??
زن می تواند در سند ازدواج شرط عدم ازدواج دائم را برای شوهرش قرار دهد و این شرط صحیح و نافذ است.لذا در صورتی که مرد از این شرط تخلف کند زن وکالت در طلاق دارد و پس از تحقق شرط می تواند خودش را مطلقه کند

⚖️ گروه تلگرامی موسسه حقوقی و داوری عدل آوران آرسیس
? @arsislaw

موضوعات