logo
logo
ملاقات با فرزند تحت سرپرستی همسر سابق

ملاقات با فرزند تحت سرپرستی همسر سابق

ملاقات با فرزند یعنی چه؟ در ابتدای کار باید بررسی کنیم که اصلاً مقوله ملاقات با فرزند یعنی چه و در چه زمانی کاربرد دارد؟ ملاقات با فرزند زمانی مطرح میشود که پدر و مادر از هم جدا شوند و نوعی حق قانونی والدین بعد از جدایی به شمار می رود. که می توانند هنگامی که با توجه به شرایطشان یا به دلیل الزام قانون حضانت فرزند و نگهداری او را نم یتوانند داشته باشند بتوانند با فرزندشان دیدار داشته باشند. در مورد این حق در قانون مدنی ماده ۱۱۷۴ صحبت شده است. حق ملاقات طبق قانون جدید ملاقات با فرزند حق طبیعی و قانونی و شرعی و اخلاقی افراد می باشد و نمی توان هیچ یک از والدین را از ملاقات با فرزندان شان محروم کرد. و حتی اگر هر یک از والدین نتوانند و شرایط ملاقات با فرزند شان را نداشته باشند باید در دادگاه صالح عذر خود را ثابت کنند. ملاقات با فرزند بعد از طلاق طبق قانون جدید ملاقات با فرزند: بعد از اینکه بین زوجین به دلیل طلاق جدایی اتفاق افتاد و فرزند مشترک حضانتش با یکی از طرفین به عمل آمد طرف مقابل حق ملاقات دارد و مدت زمانی ملاقات محدودیت ندارد مگر اینکه طفل بعد از سن رشد نخواهد ملاقات داشته باشد طی ارائه دادخواست به دادگاه به همراه دلیل و مستندات می تواند دادگاه تقاضای افزایش زمان ملاقات را داشت. این تقاضا باید به دادگاه خانواده ارجاع شود عنوان این دادخواست الزام به ملاقات فرزند مشترک همانند سایر دعاوی حقوقی توسط خواهان به طرفیت خوانده و با موضوع ملاقات طفل مطرح می‌شود. در هر صورت هیچ کدام از والدین حق مانع ایجاد کردن برای ملاقات با فرزند را برای طرف دیگر ندارد حتی اگر طرف مقابل فساد اخلاقی نیز داشته باشد.

موضوعات