سفته که به صورت سفید تحویل گرفته اید را به صورت ذیل تکمیل کنید

تعلیق و تعویق

#سفته ✅نحوه پرکردن سفته ?سفته که به صورت سفید تحویل گرفته اید را به صورت ذیل تکمیل کنید مبلغ سفته باید به صورت تمام حروف روی آن نوشته شده باشد. مبلغی که در سفته تعهد می کنید نباید از مبلغ اسمی آن بیشتر باشد، در واقع مبلغ اسمی سفته، سقفی است برای تعهد در آن […]

در چه مواردى قبل از هر گونه اقدام حقوقى ارسال اظهارنامه

#اظهارنامه ✅در چه مواردى قبل از هر گونه اقدام حقوقى ارسال اظهارنامه قضایی الزامى است؟ ۱️⃣مواد ۴۵۹ و ۴۶۰ ق آ د م و ۱۷۱ ق. آ.د.م در تصرف عدوانی ۲️⃣مواد ۱۳و ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶ ۳️⃣ماده ۱۰ مکرر قانون تملک آپارتمانها سال ۴۳ اصلاحی ۵۹ ۴️⃣ماده ۹ قانون نحوه واگذاری مالکیت […]

شرایط تقاضای ابطال پروانه ساخت ملک‌ همجوار

#ابطال_پروانه_ساختمان ✅شرایط تقاضای ابطال پروانه ساخت ملک‌ همجوار شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری ۸۹/۴/۹ شکایت شاکی علیه شهرداری منطقه ۱۱ تهران به خواسته ابطال پروانه ساخت پلاک ثبتی نظر به اینکه قانون گذار به شرح ماده ۱۳۲ قانون مدنی تصرفات ضرری همسایه مجاور را نپذیرفته است مگر در حد متعارف در حدود قوانین و مقررات […]

احوال شخصیه به معنای اوصاف و خصوصیاتی است که وضع و

مالیات بر ارزش افزوده

#احوال_شخصیه ✅احوال شخصیه چیست؟ ?به نقل از روزنامه حمایت، احوال شخصیه به معنای اوصاف و خصوصیاتی است که وضع و هویت شخصی و حقوقی و نیز تکالیف فرد را در اجتماع معین می‌کند. مصادیقی که برای «احوال شخصیه» در حقوق ایران می‌توان در نظر گرفت، مستفاد موادی مانند ماده ۶ و ۷ قانون‌ مدنی‌ و […]