جهیزیه

مالیات بر ارزش افزوده

✍️جهیزیه ✳️ نکاتی در خصوص جهیزیه، برگرفته از مجموعه آراء دادگاه های خانواده و کیفری استان تهران، سال ۱۳۹۳ ?جهیزیه ای که خانم به منزل همسرش می برد کاملا در مالکیت او می باشد و شوهر هیچ وقت مالک جهیزیه نمی شود ? زوجه با آوردن جهیزیه به منزل زوج، صرفاً به ‌صورت ضمنی اذن […]

سرقت

نفقه-کودک

✍️سرقت ✳️سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است. ?سرقت حدی ✳️سرقت در صورتی که دارای تمام شرایط زیر باشد موجب حد است : ?شئ مسروق شرعا مالیت داشته باشد ?مال مسروق در حرز باشد ? سارق هتک حرز کند ?سارق مال را از حرز خارج کند‌ ? هتک حرز و سرقت مخفیانه باشد […]

نحوه رسیدگی غیابی به جرایم متهمان فراری

نفقه زوجه و اقارب

✍️نحوه رسیدگی غیابی به جرایم متهمان فراری ?محاکمه غیابی یکی از اشکال رسیدگی به پرونده‌های قضایی است که قانونگذار برای شرایطی که متهم یا خوانده در دادگاه حضور نمی‌یابد، تعریف کرده است،زیرا در یک پرونده، علاوه بر حقوق شاکی یا همان بزه‌دیده و جامعه، باید حقوق متهم نیز مورد توجه قرار گیرد. ?در بعضی از […]

تعاریف

?حرمت توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب مجازات حد نباشد، مجازات آن شلاق تا ۷۴ ضربه و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود. ?شرب خمر هرکس محلی را برای شرب خمر دایر کرده باشد یا مردم را به آنجا دعوت کند به سه ماه […]