اخبار

اردیبهشت ۶, ۱۳۹۷

ین زن و مردی در مورد وقوع نکاح (اصل نکاح) اختلاف وجود دارد. زن دادخواستی بر ….

❓سوال : ?۱ـ بین زن و مردی در مورد وقوع نکاح (اصل نکاح) اختلاف وجود دارد. زن دادخواستی بر علیه مرد برای اثبات اصل نکاح تقدیم […]
اردیبهشت ۵, ۱۳۹۷

تنفیذ رجوع از هبه و ابطال سند رسمی ۸۳۵…

?تاریخ رای نهایی:۱۳۹۱/۰۸/۲۱شماره رای نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۱۲۵۷ ?رای دادگاه بدوی : ?در خصوص دعوی آقای ح.الف. به وکالت از خانم م.خ. فرزند ر. به طرفیت آقای م.ح. […]
اردیبهشت ۵, ۱۳۹۷

در مورد وکالتنامه‌هایی که با حق توکیل به غیر، در دفتر اسناد …

❓سوال : ?در مورد وکالتنامه‌هایی که با حق توکیل به غیر، در دفتر اسناد رسمی تنظیم می‌شود، چنانچه موکل حق عزل وکیل را به وکیل منتخب […]
اردیبهشت ۵, ۱۳۹۷

خواسته مطالبه مهریه به میزان یکصد سکه بهار آزادی به انضمام کلیه هزینه‌های دادرسی…

?تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۳/۰۷/۱۶ شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۱۱۶۴ ?رای دادگاه بدوی : ?در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان خانم س.ش. با وکالت آقایان ح.ع. و ق.ح. به […]
اردیبهشت ۵, ۱۳۹۷

آیا قضات بازنشسته از مصونیت قضائی برخوردارند و آیا به جرایم قضات…

❓سوال : ?آیا قضات بازنشسته از مصونیت قضائی برخوردارند و آیا به جرایم قضات بازنشسته همانند قضات شاغل در محاکم تهران رسیدگی می‌شود؟ ?نظریه مشورتی شماره […]
اردیبهشت ۵, ۱۳۹۷

پس از آنکه در راستای ماده ۱۴۳ از قانون اجرای احکام مدنی مزایده تنفیذ گردید آیا…

❓سوال : ?پس از آنکه در راستای ماده ۱۴۳ از قانون اجرای احکام مدنی مزایده تنفیذ گردید آیا دادگاه می‌تواند به لحاظ اینکه تشریفات مزایده صحیح […]
اردیبهشت ۵, ۱۳۹۷

آیا دادیاران دادسرا حق تجدیدنظرخواهی نسبت به رای دادگاه را دارند ؟

?رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور شماره: ۶۵۳ مورخ: ۱۳۸۰/۷/۳ ❓سوال : ?آیا دادیاران دادسرا حق تجدیدنظرخواهی نسبت به رای دادگاه را دارند ؟ […]
اردیبهشت ۵, ۱۳۹۷

فردی متهم است به ایراد جرح عمدی با چاقو و به دلالت نظریات پزشکی…

❓سوال : ?فردی متهم است به ایراد جرح عمدی با چاقو و به دلالت نظریات پزشکی قانونی صدمات وارده به شاکی مستلزم پرداخت دیه می­باشد و […]
اردیبهشت ۵, ۱۳۹۷

چک‌های مستند مناقشه دعوا نه دین واقعی چک تضمینی اقدام خواهان به معرفی مال …

?تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۳/۰۷/۲۰ شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۶۳۲ ?رای دادگاه بدوی : ?در خصوص دعوای آقای م.الف با وکالت آقایان م.ق. و… علیه آقای م.م. با […]
اردیبهشت ۵, ۱۳۹۷

فع مزاحمت از یک باب پارکینگ مسکونی با توجه به اوراق پرونده …

?تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۲/۰۶/۲۶ شماره رای نهایی:۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۰۷۴۵ ?رای دادگاه بدوی : ?درخصوص دادخواست آقای س.ک. به وکالت از خانم م. ط. به‌طرفیت خانم ش.ط. به‌خواسته رفع […]
اردیبهشت ۵, ۱۳۹۷

اظهارات خوانده مبنی بر اینکه همسرش رابطه نامشروع باخانمی دیگر…

?تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۲/۱۲/۱۲ شماره رای نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۲۱۰۴ ?رای دادگاه بدوی : ?در خصوص دادخواست ع.الف. فرزند م. به‌طرفیت ز.الف. فرزند ق. به خواسته الزام به […]
اردیبهشت ۴, ۱۳۹۷

پرداخت حق‌الوکاله وکیل در حق خواهان

?تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۲/۰۸/۲۷ شماره رای نهایی: ٩٢٠٩٩٧٠٢۶٩۵٠١٠٢٨ ?رای دادگاه تجدید ننظر : ?تجدیدنظرخواهی م.ش. به‌طرفیت خانم دکتر الف.ح. نسبت به دادنامه شماره ۱۰۰۸۷۴-۲/۱۰/۹۱ صادره از […]
WhatsApp chat