معافیت از خدمت سربازی به علت ترنسن بودگی

WhatsApp chat