وقوع بزه مزاحمت برای اشخاص به وسیله تلفن

سوء پیشینه

?رای وحدت رویه شماره ۷۲۱ مورخ ۱۳۹۰/۴/۲۱ ?وقوع بزه مزاحمت برای اشخاص به وسیله تلفن یا دستگاه های مخابراتی دیگر موضوع ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی منوط به آن است که نتیجه آن که مقصود مرتکب است محقق می گردد،بنابراین در مواردی که اجرای مزاحمت از یک حوزه قضایی شروع و نتیجه آن در حوزه […]

در زمانی که چکی را از شخصی دریافت می کنید، لازم است که

اثبات ديه

✍️در زمانی که چکی را از شخصی دریافت می کنید، لازم است که اطمینان حاصل کنید که چک توسط خود وی نگارش و امضا شده است. بهترین راه برای حصول این اطمینان این است که از طرف بخواهید در حضور شما متن چک را نوشته و امضا نماید. چنانچه به هر دلیل موفق به این […]

عدم ثبت واقعه ازدواج و مجرم شدن زوج و زوجه

مهریه

✍️عدم ثبت واقعه ازدواج و مجرم شدن زوج و زوجه ماده ۴۹قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ ضمانت اجرای کیفری عدول از ثبت نکاح را پیش بینی کرده و بر اساس آن ?چنان چه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم، طلاق یا فسخ نکاح یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت […]

تبدیل جزاے نقدے به حبس به دلیل شدت حبس از جزاے نقدے، امڪان پذیر نیست

✍️تبدیل جزاے نقدے به حبس به دلیل شدت حبس از جزاے نقدے، امڪان پذیر نیست. ?قاعده درأ ناظر به ڪلیه جرایم است. ?اگر دادگاه حڪمی صادر و اجراے آن را تعلیق ڪند، این حڪم موجب انفصال محڪوم علیہ از خدمت دولتے نمی شود. ?قطع مرور زمان مطلق است از اینرو شامل معاونین و شرڪاء نیز […]